Usvojena inicijativa Slađana Ilića: Sportskim klubovima omogućen otpis kamata i reprogram do 10 godina

sladjan_ilic_Parlament Federacije BiH u utorak  je na prijedlog Slađana Ilića (SDP BiH) usvojio izmjenu Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, kojom je omogućen otpis dugovanja nastalih do kraja 2016. godine.

Svi sportski kolektivi u FBiH, koji su imali dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH, zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, bit će u mogućnosti da dogovore reprogram duga, plaćanje na rate, otpis kamata i umanjenje glavnice. Nakon što su izmjene prihvaćene na Domu naroda Parlamenta FBiH na inicijativu Slađana Ilića, delegata SDP BiH, iste izmjene Zakona su  prihvaćene i na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

„Stupanjem na snagu Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim klubovima 2014. godine, propisani su uslovi, način i postupak otplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga, nastalog do 31. decembra 2013. godine, kao i pitanje otpisa zateznih kamata i troškova prinudne naplate sportskim kolektivima u FBiH˝, kazao je Ilić.

Usvajanjem izmjena Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima omogućava se djelimični otpis dugovanja i potpisivanje sporazuma o reprogramu preostalog duga na rokove maksimalno do deset godina.

Odredbom člana 1. ovog Zakona propisano je da se zahtjev za zaključivanje sporazuma o otplati poreznog duga i otpisa kamata podnosi mjerodavnom kantonalnom poreznom uredu, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

˝Navedena odredba, prema mom, a i mišljenju većine sportske javnosti, bila je strogo formalna, prvenstveno sa aspekta solventnosti i ekonomske konsolidacije sportskih klubova, obzirom da se obligatorno veže samo za 31. decembar 2013. godine. Stoga se nametnula potreba za izmjenom Zakona, na način da se uslovi, način i postupak u vezi dospjelih, a nenaplaćenih poreskih dugovanja sportskih klubova te otpisa zateznih kamata, umjesto za 31. decembar 2013. godine, vežu za 31. decembar 2016. godine˝, istakao je Ilić.

Prema njegovim riječlima, kako uredno finansijsko poslovanje predstavlja eliminacioni faktor za učešće domaćih sportskih kolektiva na međunarodnim takmičenjima, nije bilo realno za očekivati da će većina sportskih kolektiva u FBiH moći ispoštovati pomenuti finansijski kriterij. Osim toga, učešće na evropskim i svjetskim sportskim događajima uslovljeno je postupkom licenciranja, a za što je, također, imperativan propisan finansijski kriterijum.

˝Upravo zbog toga, spoma odredba člana 1. Zakona nije više imala nikakvu društvenu niti ekonomsku opravdanost, te će njena izmjena dovesti do konsolidacije finansijskog položaja sportskih kolektiva, što će predstavljati dodatni ekonomski stimulans ubrzanom razvoju i jačanju svih oblika sportskih udruga, klubova ili sportskih saveza na nivou Federacije BiH“, navodi Slađan Ilić.

Izvor: tip.ba